I projekteringen av våra bygg- och anläggningsprojekt används idag BIM modeller och andra simuleringsverktyg. En del mer avancerade än andra. Ett ovärderligt verktyg för att säkerställa de rätta dimensioneringarna i konstruktionen.
Men vad händer sedan i nästa fas, genomförandet?

Bara att tuta och köra?

I genomförandet har vi en organisation bestående av många nyckelfunktioner som tillsammans ska samordna sinsemellan och med övriga intressenter. I sammanhanget initieras en rad samordningsforum. Byggmöten, samordningsmöten, projekteringsmöten, BAS-U möten, ekonomimöten osv. I alla forum tar vi behandlar vi framfarten och lyfter de utmaningar som löpande hanteras.

Med många forum och utspridd hantering uppstår många risker som faller ut till följd av otillräcklig kommunikation. Det är resurskrävande att sammanställa all kommunikation, och ännu svårare för alla individer att enkelt hämta information när den efterfrågas. Vi saknar enhetliga verktyg som förenar oss där vi möts i projektet och den yttre omvärlden.

I Projekteringen arbetar man visuellt i alla dimensioner. Förutom de avancerade verktygen så är det enklare att orientera sig och få en uppfattning av den rumsliga utformningen. Men i byggfasen är det i bästa fall en 2D ritning som får duga. Men det är i sig helt ok. Men det är andra funktioner som vi behöver strukturera. APD-planen, underrättelser, avvikelserapporter, byggarbetsmiljösamordning och löpande studier av handlingar och krav. Alla de här exemplen består av enskilda verktyg som inte är integrerade, ännu mindre kopplade till 2D ritningen.

Därför har vi skapat Samporten

Nu kan vi ladda upp och förädla era digitala relationshandlingar och bygghandlingar. Alla data om de objekt, lager, koordinater och fler parametrar kan vi använda i en mängd sammanhang. Därefter bjuder vi in alla parter oavsett roll och ansvar och påbörjar samordningen. Resultatet blir att vi arbetar mer enhetligt, minimerar risker och skapar mätbara data i ett gränssnitt som är enkelt att förstå.